لیست فعالیتهای شرکت ابنیه سازان آتیه:

  • طراحی و تهیه نقشه های اجرائی پروژه های صنعتی و کارخانجات
  • طراحی و تهیه نقشه های اجرائی پروژه های اداری وتجاری
  • طراحی و تهیه نقشه های اجرائی پروژه های مسکونی
  • طراحی و تهیه نقشه های اجرائی سیستم های جمع آوری فاضلاب و جمع آوری  آبهای سطحی
  • نظارت عالیه و مقیم بر پروژه های صنعتی ، اداری ، تجاری و مسکونی
  • تهیه اسناد مناقصه جهت پروژه های مختلف
  • مدیریت بر اجرای پروژه اداری ،  تجاری ، مسکونی
  • سرمایه گذاری در احداث پروژه های مسکونی ، اداری ، تجاری   
تعداد مشاهدات اين صفحه 7736